www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم راهنمائی و رانندگی پرشین ساین - صفحه 1
کد محصول : TR 01

پیچ به راست و به چپ
کد محصول : TR 02

پیچ به چپ و راست
کد محصول : TR 03

شیب سربالائی 10 درصد
کد محصول : TR 04

سرپائینی با شیب 10درصد
کد محصول : TR 05

سربالائی خطرناک
کد محصول : TR 06

سرازیزی خطرناک
کد محصول : TR 07

پیچ به راست
کد محصول : TR 08

پیچ به چپ
کد محصول : TR 09

جهت وزش باد شدید از چپ
کد محصول : TR 10

جهت وزش باد شدید از راست
کد محصول : TR 11

راه از راست باریک می شود
کد محصول : TR 12

راه از چپ باریک می شود
کد محصول : TR 13

جاده باریک می شود
کد محصول : TR 14

چاله
کد محصول : TR 15

برآمدگی
کد محصول : TR 16

دست انداز
کد محصول : TR 17

خطر سقوط در آب
کد محصول : TR 18

پل متحرک
کد محصول : TR 19

ریزش سنگ
کد محصول : TR 20

پرتاب سنگ

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم راهنمائی و رانندگی پرشین ساین - صفحه 2
کد محصول : TR 21

راه لغزنده
کد محصول : TR 22

شانه خاکی-شانه خطرناک
کد محصول : TR 23

گذرگاه عابرپیاده
کد محصول : TR 24

عبور عابرپیاده
کد محصول : TR 25

گذرگاه عابرپیاده
کد محصول : TR 26

عبور عابرپیاده
کد محصول : TR 27

ریزش سنگ
کد محصول : TR 28

عبور دوچرخه سوار
کد محصول : TR 29

عبور اطفال
کد محصول : TR 30

عبور اطفال
کد محصول : TR 31

عبور حیوانات وحشی
کد محصول : TR 32

عبور حیوانات اهلی
کد محصول : TR 33

عبور حیوانات اهلی
کد محصول : TR 34

عبور دوچرخه سوار
کد محصول : TR 35

چراغ راهنمائی
کد محصول : TR 36

کارگران مشغول کارند
کد محصول : TR 37

عبور حیوانات وحشی 2
کد محصول : TR 38

تقاطع
کد محصول : TR 39

تقاطع
کد محصول : TR 40

تقاطع

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم راهنمائی و رانندگی پرشین ساین - صفحه 3
کد محصول : TR 41

تقاطع
کد محصول : TR 42

تقاطع
کد محصول : TR 43

تقاطع
کد محصول : TR 44

تقاطع
کد محصول : TR 45

تقاطع
کد محصول : TR 46

ورود به راه اصلی از چپ
کد محصول : TR 47

ورود به راه اصلی از راست
کد محصول : TR 48

تقاطع
کد محصول : TR 49

ورود به راه اصلی از راست
کد محصول : TR 50

ورود به راه اصلی از چپ
کد محصول : TR 51

تقاطع فرعی به اصلی
کد محصول : TR 52

تقاطع راه آهن با راه بند
کد محصول : TR 53

پرواز هواپیما در ارتفاع کم
کد محصول : TR 54

میدان
کد محصول : TR 60

سبقت ممنوع
کد محصول : TR 61

عبور کامیون ممنوع
کد محصول : TR 62

بوق زدن ممنوع
کد محصول : TR 63

پارک ممنوع
کد محصول : TR 64

عبور پیاده ممنوع
کد محصول : TR 65

عبور دوچرخه ممنوع

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم راهنمائی و رانندگی پرشین ساین - صفحه 4
کد محصول : TR 66

عبور موتور گازی ممنوع
کد محصول : TR 67

عبور موتورسیکلت ممنوع
کد محصول : TR 68

عبور سواری ممنوع
کد محصول : TR 69

ورود از هر دو طرف ممنوع
کد محصول : TR 70

عبور ممنوع
کد محصول : TR 71

عبور گاری ممنوع
کد محصول : TR 72

عبور چرخ دستی ممنوع
کد محصول : TR 73

عبور خودرو کشاورزی ممنوع
کد محصول : TR 74

عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
کد محصول : TR 75

عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع
کد محصول : TR 76

عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
کد محصول : TR 77

عبور کامیون یدک دار ممنوع
کد محصول : TR 78

عبور اتوبوس بین شهری ممنوع
کد محصول : TR 79

عبور وسایل با وزن بیش از 7 تن ممنوع
کد محصول : TR 80

عبور با بار بیش از 6 تن بر هر محورممنوع
کد محصول : TR 81

عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
کد محصول : TR 82

عبور وسایل نقلیه سوخت رسانی ممنوع
کد محصول : TR 83

عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
کد محصول : TR 84

رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
کد محصول : TR 85

گردش به چپ ممنوع

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم راهنمائی و رانندگی پرشین ساین - صفحه 5
کد محصول : TR 86

گردش به راست ممنوع
کد محصول : TR 87

دور زدن ممنوع
کد محصول : TR 88

سبقت برای کامیون ممنوع
کد محصول : TR 89

حق تقدم با وسایل نقلیه مقابل است
کد محصول : TR 90

سرعت بیش از عدد نشان داده شده ممنوع
کد محصول : TR 91

توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
کد محصول : TR 92

توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
کد محصول : TR 93

توقف مطلقا ممنوع
کد محصول : TR 94

پایان تمام محدودیت ها
کد محصول : TR 95

پایان سبقت ممنوع
کد محصول : TR 96

پایان محدودیت سرعت 40 کیلومتر
کد محصول : TR 97

پایان توقف ممنوع
کد محصول : TR 98

ایست بازرسی
کد محصول : TR 99

ایست بازرسی
کد محصول : TR 100

سرعت بیش از 10 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 101

سرعت بیش از 20 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 102

سرعت بیش از 30 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 103

سرعت بیش از 40 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 104

سرعت بیش از 50 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 105

سرعت بیش از 60 کیلومتر ممنوع

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم راهنمائی و رانندگی پرشین ساین - صفحه 6
کد محصول : TR 106

سرعت بیش از 70 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 107

سرعت بیش از 80 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 108

سرعت بیش از 90 کیلومتر ممنوع
کد محصول : TR 120

فقط مستقیم
کد محصول : TR 121

عبور فقط به چپ
کد محصول : TR 122

عبور فقط به راست
کد محصول : TR 123

فقط گردش به راست
کد محصول : TR 124

جهت حرکت در میدان
کد محصول : TR 125

حداقل سرعت 30 کیلومتر
کد محصول : TR 126

از راست برانید
کد محصول : TR 127

از چپ برانید
کد محصول : TR 128

بن بست
کد محصول : TR 129

عبور مستقیم و گردش به چپ
کد محصول : TR 130

عبور و مستقیم و گردش به راست
کد محصول : TR 131

عبور به راست و چپ آزاد
کد محصول : TR 132

زیرگذر پیاده