www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم ایمنی شرایط اضطراری پرشین ساین - صفحه 1
کد محصول : EX 01

خروج اضطراری به سمت چپ
کد محصول : EX 02

خروج اضطراری به سمت چپ پائین
کد محصول : EX 03

خروج اضطراری به سمت چپ بالا
کد محصول : EX 04

خروج اضطراری به سمت پائین
کد محصول : EX 05

خروج اضطراری به سمت بالا
کد محصول : EX 06

خروج اضطراری به سمت راست
کد محصول : EX 07

خروج اضطراری به سمت راست بالا
کد محصول : EX 08

خروج اضطراری به سمت راست پائین
کد محصول : EX 09

خروج اضطراری به سمت پائین
کد محصول : EX 10

خروج اضطراری به سمت بالا
کد محصول : EX 11

خروج اضطراری به سمت راست آتش سوزی
کد محصول : EX 12

خروج اضطراری به سمت راست پائین
کد محصول : EX 13

خروج اضطراری به سمت راست بالا
کد محصول : EX 14

خروج اضطراری به سمت پائین
کد محصول : EX 15

خروج اضطراری بهنگام آتش سوزی
کد محصول : EX 16

خروج اضطراری بهنگام آتش سوزی
کد محصول : EX 17

خروج اضطراری بهنگام آتش سوزی
کد محصول : EX 18

خروج اضطراری بهنگام آتش سوزی
کد محصول : EX 19

خروج اضطراری معلولین
کد محصول : EX 20

خروج اضطراری معلولین

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم ایمنی شرایط اضطراری پرشین ساین - صفحه 2
کد محصول : EX 21

خروج اضطراری معلولین
کد محصول : EX 22

خروج اضطراری پلکان
کد محصول : EX 23

فلش جهت نما خروج اضطراری
کد محصول : EX 24

فلش جهت نما خروج اضطراری
کد محصول : EX 25

فلش جهت نما خروج اضطراری
کد محصول : EX 26

فلش جهت نما خروج اضطراری
کد محصول : EX 27

خروج اضطراری به هنگام آتش سوزی
کد محصول : EX 28

در هنگام حریق از نردبان استفاده کنید
کد محصول : EX 29

فلش خروج اضطراری
کد محصول : EX 30

فلش خروج اضطراری
کد محصول : EX 31

نوار شب نما با عرض مختلف
کد محصول : EX 32

نوار شب نما با عرض مختلف
کد محصول : EX 33

پله فرار
کد محصول : EX 34

پله فرار
کد محصول : EX 35

پله فرار به پائین
کد محصول : EX 36

پله فرار به پائین
کد محصول : EX 37

خروج
کد محصول : EX 38

خروج
کد محصول : EX 39

فشار دهید
کد محصول : EX 40

فشار دهید

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم ایمنی شرایط اضطراری پرشین ساین - صفحه 3
کد محصول : EX 41

بکشید
کد محصول : EX 42

بکشید
کد محصول : EX 43

درب کشوئی براست
کد محصول : EX 44

درب کشوئی به چپ
کد محصول : EX 45

به چپ بچرخانید
کد محصول : EX 46

به راست بچرخانید
کد محصول : EX 47

خروج اضطراری به چپ
کد محصول : EX 48

خروج اضطراری به راست
کد محصول : EX49

هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید
کد محصول : EX50

طرح آسانسور
کد محصول : EX51

در هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید
کد محصول : EX52

تابلوی خروج اضطراری پله
کد محصول : EX53

تابلوی خروج اضطراری پله
کد محصول : EX54

تابلوی خروج اضطراری پله
کد محصول : Ex55

تابلوی خروج اضطراری پله